Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНОСТІ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти
Завідувач кафедри Кобаль Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
Адреса 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Я.Коменського, 59, кім.201
Телефон (03131) 2-11-09
e-mail k_kpdopo@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти створена 7 вересня 2015 року в результаті реорганізації кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти.

Кафедра є випусковою за спеціальностями «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Освітні, педагогічні науки» ОС «магістр»; забезпечує викладання дисциплін за ОС «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Освітні, педагогічні науки», «Практична психологія», «Філологія (англійська)», «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», «Науки про Землю (географія)», «Науки про освіту».

Очолює кафедру Кобаль Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра підтримує тісні контакти із закладами вищої освіти Закарпаття (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Закарпатський Угорський інститут імені Ференца Ракоці II, Закарпатський художній інститут), Національною академією педагогічних наук України, Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, Прикарпатським університетом імені Василя Стефаника, Херсонським державний університетом, Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти,  Вищою лінгвістичною школою м. Ченстохова (Польща) та ін. Викладачі долучаються до спільної розробки питань з актуальних проблем педагогіки й методики початкової та дошкільної освіти, до читання лекцій, участі у програмі «Подвійний диплом», в наукових конференціях, обміні досвідом, закордонного стажування.

Колектив кафедри спрямовує свою діяльність на постійний пошук нових форм, технологій організації освітнього процесу у вищій школі в умовах полікультурного середовища та євроінтеграційних процесів; вивчення узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду фахівців дошкільної та початкової освіти, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів та фахівців із вищою освітою: регулярно проводяться наукові та науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, педагогічні читання для науково-педагогічних працівників, молодих учених та студентів.

При кафедрі видається збірник наукових праць: «Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія», який включений до Переліку фахових видань, у яких можуть друкуватися основні результати дисертаційних робіт з педагогічних наук.

Викладачі кафедри є керівниками аспірантів, які навчаються в аспірантурі МДУ за спеціальностями 011 – «Науки про освіту», 015 –  «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Науково-дослідна діяльність, яка є невід’ємною складовою освітньої діяльності університету та важливим чинником зростання його авторитету в Україні та за її межами, проводиться на кафедрі за кількома взаємопов’язаними напрямками:

 • кафедральна науково-дослідна робота;
 • участь у конкурсах з отримання наукових грандів; у конкурсах наукових робіт, що фінансуються з державного бюджету; у виконанні госпдоговірних робіт;
 • розробка патентів на винаходи та корисні моделі;
 • підготовка наукових та науково-методичних публікацій;
 • керівництво студентською науково-дослідною роботою;
 • наукова діяльність комунікативного характеру – висвітлення результатів наукових розвідок, досягнень на регіональному, національному та міжнародному рівнях (наукові конференції, семінари тощо).

Колектив кафедри працює над кафедральною науково-дослідною темою 0115U006509 «Науково-методичні аспекти формування професійної компетентності педагогічних кадрів вищої кваліфікації для системи дошкільної та початкової освіти в умовах полікультурного середовища».

У контексті комплексної теми визначено окремі підтеми, за якими проводиться дослідження:

 • Професійна підготовка майбутніх вихователів ДНЗ до інноваційної діяльності (Атрощенко Т.О.).
 • Становлення і розвиток системи підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у професійних педагогічних закладах Закарпаття (ХХ – початок ХХІ століття) (Добош О.М.).
 • Методичні засади розроблення електронного середовища для підготовки майбутніх педагогів (Карташова Л.А.).
 • Становлення і розвиток університетської педагогічної освіти Угорщини (XIV–XX ст.) (Кобаль В.І.).
 • Акмеологічний підхід до дослідження проблеми професійної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ в умовах полікультурного середовища (Пинзеник О.М.).
 • Підготовка майбутніх викладачів педагогічних дисциплін до професійної взаємодії засобами інтерактивних технологій навчання в умовах магістратури (Томашевська М.О.).
 • Формування літературознавчої компетентності в системі професійної підготовки вчителів початкової школи (Фенцик О.М.).
 • Початкова школа в Закарпатті в системних освітніх трансформаціях (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) (Фізеші О.Й.).
 • Соціально-педагогічні основи становлення та розвитку закладів інтернатного типу в Закарпатті першої половини ХХ століття (Черепаня М.Т.).
 • Реалізація педагогічних технологій на уроках у початковій школі (Швардак М.В.).
 • Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів (Щербан Г.В.).

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освітній ступінь «магістр»
Галузь знань Код та найменування спеціальності
01 Освіта 012 Дошкільна освіта
01 Освіта 013 Початкова освіта
01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки (управління закладами освіти)
Освітній ступінь «доктор філософії»
Галузь знань Код та найменування спеціальності
01 Освіта  011 Освітні, педагогічні науки
01 Освіта 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки
 2. Асистентська практика
 3. Асистентська управлінська практика в закладах освіти
 4. Викладацька практика
 5. Дидактика з методикою викладання у вищій школі
 6. Дидактичні основи професійної освіти
 7. Дошкільна педагогіка з методикою викладання у вищій школі
 8. Інформаційно-комунікативні технології в освіті та науці
 9. Історія дошкільної педагогіки з методикою викладання у вищій школі
 10. Історія педагогіки з методикою викладання у вищій школі
 11. Менеджмент вищої школи
 12. Методологія та методи організації науково-педагогічних досліджень
 13. Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем сучасної педагогічної науки
 14. МПН: основні технології навчання
 15. Організаційно-управлінська діяльність у дошкільній освіті
 16. Основи наукових педагогічних досліджень
 17. Основи педагогіки
 18. Основи педагогіки з методикою викладання у вищій школі
 19. Основи професійного становлення керівника (менеджера) закладу освіти
 20. Педагогіка
 21. Педагогіка вищої школи
 22. Педагогічна інноватика в дошкільній освіті
 23. Педагогічна практика
 24. Педагогічні технології у початковій школі
 25. Початкова школа Закарпаття
 26. Правові аспекти управління закладами освіти
 27. Психологія управління
 28. Розвиток акмеологічної культури педагога-дошкільника в освітньому просторі
 29. Соціально-педагогічні основи управління освітою з методикою викладання у вищій школі
 30. Сучасні інформаційні технології в економічних дослідженнях
 31. Сучасні освітні технології
 32. Сучасні педагогічні технології у початковій школі
 33. Теоретико-методологічні основи професійної освіти
 34. Теорія і методика виховання з методикою викладання у вищій освіті
 35. Теорія і практика формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи
 36. Теорія та менеджмент освітніх організацій
 37. Технології навчання дисциплін лінгво-дидактичного циклу з методикою викладання у вищій школі
 38. Технології навчання дисциплін логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку з методикою викладання у вищій школі
 39. Технології навчання дисциплін образотворчої діяльності та розвитку художньої творчості дітей дошкільного віку
 40. Технології навчання дисциплін оздоровчого та валеологічного циклу
 41. Технології навчання дисциплін природознавчого циклу з методикою викладання у вищій школі
 42. Технології навчання освітніх галузей «Природознавство», «Суспільствознавство»
 43. Технології навчання освітньої галузі «Мови та література» (державна)
 44. Управління навчальною та виховною діяльністю в закладах освіти
 45. Управління трудовими ресурсами, змістом роботи та інформаційними зв`язками закладу освіти
 46. Управління фінансово-економічною діяльністю закладу освіти

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, ім’я, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Кобаль Василь Іванович кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
Карташова Любов Андріївна доктор педагогічних наук, професор
Фізеші Октавія Йосипівна доктор педагогічних наук, професор
Атрощенко Тетяна Олександрівна кандидат педагогічних наук, доцент
Добош Олена Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент
Пинзеник Олена Мафтеївна кандидат педагогічних наук, доцент
Фенцик Оксана Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент
Швардак Маріанна Василівна кандидат педагогічних наук, доцент
Щербан Ганна Вікентіївна ст. викладач
Томашевська Мирослава Олегівна асистент
Черепаня Марія Тарасівна асистент