Кафедра теорії та методики початкової освіти

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ
СПEЦІАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ
НОВИНИ КАФЕДРИ

Назва Кафедра теорії та методики початкової освіти
Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Товканець Ганна Василівна
Адреса м.Мукачево,  вул. Я.Коменського 59,  к.4, ауд. 301
Телефон +38 (03131) 3-93-43
e-mail k-po@mail.msu.edu.ua

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра теорії та методики початкової освіти є структурним підрозділом Мукачівського державного університету, складовою педагогічного факультету.

На кафедрі працюють досвідчені науково-педагогічні працівники, серед яких: доктор педагогічних наук, кандидати наук, магістри педагогічної освіти, професор,  доценти, які забезпечують ефективну підготовку майбутніх фахівців початкової освіти, освітньої галузі загалом. Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Товканець Г.В.

Діяльність кафедри теорії та методики початкової освіти  спрямовується  на  впровадження у навчально-виховний процес компетентнісного  та особистісно орієнтованого підходів,  що впливає не тільки на структуру знань, а й на якість освіти.

Основними напрямами роботи кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету є :

 • формування навчальних планів та програм за напрямом «Початкова освіта» з врахуванням  європейського й вітчизняного передового досвіду та збереженням кращих педагогічних традицій, реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки фахівців з початкової  освіти;
 • організація взаємодії з регіональними установами та загальноосвітніми закладами з метою створення належних умов для проходження різних видів практичної підготовки;
 • вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що закріплені за кафедрою;
 • організація і здійснення на належному науковому-методичному рівні навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;
 • підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою;
 • організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу;
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, набутого викладачами кафедри під час проведення занять і у позааудиторній роботі;
 • підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у провідних вищих навчальних закладах України та країнах Європейського Союзу, міжнародних науково-дослідних освітніх  установах;
 • керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, консультацій, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних  семінарах;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури з проблем початкової освіти та педагогічної діяльності;
 • проведення спеціальних занять з метою здійснення профорієнтаційної роботи (он-лайн конференції, відеолекції).

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Викладачі та студенти активно займаються науковою роботою, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах, здійснюють дослідження у рамках наукової теми: «Професійна підготовка педагога в умовах євроінтеграційних процесів». Відповідно до теми кафедрального дослідження організована науково-дослідна робота викладачів за індивідуальними темами, результати яких постійно заслуховуються та обговорюються на засіданнях кафедри, а саме:

 1. Брижак Н.Ю. «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання інноваційних технологій в освітньому процесі»;
 2. Василинка М.І. «Формування педагогічної емпатії майбутніх вчителів початкової школи в сучасних умовах гуманізації освіти»;
 3. Горват М.В. «Теоретичні та методичні засади національного виховання учнів початкової школи»;
 4. Кузьма-Качур М.І. «Підготовка студентів педагогічних факультетів до формування природознавчої компетентності молодших школярів в умовах інтеграційного освітнього простору»;
 5. Лавренова М.В. «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження інтерактивних технологій у процесі вивчення української мови та літературного читання»;
 6. Лалак Н.В. «Теоретичні та практичні аспекти розвитку педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкової школи в умовах інноваційних освітніх процесів»;
 7. Ліба О.М. «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі»;
 8. Майборода І.О. «Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів до викладання образотворчого мистецтва в умовах євро інтеграційних процесів»;
 9. Молнар Т.І. «Професійна компетентність майбутнього вчителяу системі підготовки до педагогічної діяльності»;
 10. Мочан Т.М. «Формування професійних якостей педагога в контексті розвитку освіти»;
 11. Товканець Г.В. «Освітні технології й педагогічні інновації в професійній підготовці майбутніх фахівців в умовах євроінтеграції»;
 12. Фенчак Л.М. «Методологічний аспект взаємозв’язку екологічної культури і культури здоров’я та їх вплив на формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти»;
 13. Хома О.М. «Підготовка майбутніх учителів до навчання української мови»;
 14. Човрій С.Ю. «Основні тенденції розвитку професійної педагогічної освіти на Закарпатті у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття».

      У цілому доробок кафедри за останні 2 роки складає більш як  60 наукових та 20 методичних досліджень, серед них навчальні посібники та монографії.

Науково-видавнича діяльність викладачів кафедри

Викладачі кафедри активно працюють над виданням науково-методичних доробок, зокрема за останні роки видано:

 1. Кузьма-Качур М.І. Основи краєзнавства: навч.-метод. посібник [для студентів ступеня «бакалавр» вищих навчальних закладів спеціальності 6.010102 «Початкова освіта»]/ М.І.Кузьма-Качур, М.В.Горват – К.: Ліра-К, 2016. – 315с.
 2. Лавренова М.В. Робота над словниковими словами в початкових класах. Цікаві вправи та ігри для їх засвоєння /М.В.Лавренова. – Львів: Видавець ФОП Бадікова Н.О. –2015. – 92 с.
 3. Професійна підготовка майбутнього педагога в умовах сучасної освітньої парадигми: монографія/ Товканець Г.В., Атрощенко Т.О., Барна Х.В. та колектив авторів/ За заг.ред. доктора педагогічних наук Товканець Г.В. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 268с.
 4. Товканець Г. В. Економічна освіта у вищій школі Чехії і Словаччини у ХХ столітті [монографія] / За ред. дійсного члена  НАПН України Н. Г. Ничкало. — К.: Кондор-Видавництво, 2013. —  506 с.
 5. Товканець Г. В. Вища освіта в умовах глобалізації: філософсько-педагогічні аспекти [монографія] / Г. В. Товканець. — К.: Кондор, 2012. — 360 с.
 6. Товканець Г.В. Педагогіка: навчально-методичні матеріали / Г. В. Товканець. – Мукачево: МДУ, 2012. – 266 с.
 7. Товканець Г.В., Збірник тестів  з курсу    «Педагогіка» / Товканець Г.В., Товканець О. С. – Мукачево: МДУ, 2015. – 195 с.

Професор Товканець Г.В. є головним редактором фахового видання «Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія» та заступником головного редактора збірника наукових праць («Науковий вісник» Мукачівського державного університету). Активними дописувачами наукових видань є студенти, якими опубліковано понад 40 тез і статей.

Кафедра була організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація», яка була проведена 19-21 жовтня 2016 року. За результатами конференції опублікований збірник тез. Кількість учасників: всього –  232, співробітників університету – 63, провідних вчених ( докторів та кандидатів наук) –  51,  іногородніх – (Київ (27), Львів (11), Миколаїв (14), Умань (13), Вінниця (1), Тернопіль (1), Ужгород (8), Харків (2), Чернівці (1), Чернігів (2), Хмельницький (4), Кривий Ріг (1), Берегово (2) Луцьк (1).

На кафедрі діє науковий студентський гурток керівник: доктор педагогічних наук, професор -Товканець Г.В.). Під час навчання студенти мають можливість здійснювати наукові пошуки та презентувати їх на конференціях, семінарах,  конкурсах як в Україні, так і за кордоном.

Аспірантура

         На кафедрі теорії  та методики початкової освіти також здійснюється підготовка за  третім (освітньо-науковий) рівнем – підготовка доктора філософії (кандидат педагогічних наук), за спеціальністю 011 «Науки про освіту» (загальна педагогіка та історія педагогіки) яка спрямована на формування та розвиток професійної компетентності для здійснення аналітичної, дослідницької та інноваційної діяльності у галузі освіти з урахуванням сучасних вимог науки, політики, світового медіапостору, загальноєвропейських рекомендацій з професійної освіти. Акцент у підготовці  фахівців робиться на здобутті теоретичних знань, умінь і навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі освіти, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Програма підготовки кандидатів наук орієнтується на новітні наукові дослідження та нормативне регулювання відносин у сфері загальної педагогіки та історії педагогіки, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра у сфері освітньої та  науково-дослідницької діяльності.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Бакалавр
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 01 Освіта 013 Початкова освіта
БАКАЛАВР (СКОРОЧЕНА ПРОГРАМА)
Галузь знань Код та найменування спеціальності
 01 Освіта  013 Початкова освіта

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Вступ до спеціальності
 2. Дидактика
 3. Етнопедагогіка
 4. Історія педагогіки
 5. Курсова робота з дисципліни : «Теорія і методика виховання »
 6. Курсова робота з дисципліни : «Дидактика»
 7. Курсова робота з окремих методик початкової освіти
 8. Математика
 9. Методика літературного читання
 10. Методика навчання літературного читання
 11. Методика навчання української мови
 12. Методика навчання української мови з каліграфією
 13. Методика гурткової та клубної роботи
 14. Методика навчання освітньої галузі «Математика»
 15. Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»
 16. Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»
 17. Методика навчання інформатики
 18. Навчальна (психолого-педагогічна) практика
 19. Навчальна (польова) практика
 20. Образотворче мистецтво з методикою навчання
 21. Образотворче мистецтво з методикою викладання
 22. Основи краєзнавства
 23. Основи природознавства
 24. Організація і управління у початковій освіті
 25. Організація роботи групи продовженого дня
 26. Основи екопедагогіки в початковій школі
 27. Педагогічна етика
 28. Педагогіка сімейного виховання
 29. Педагогічна майстерність (педагогічна творчість)
 30. Педагогічна практика ( Перші дні дитини в школі)
 31. Педагогічна практика (позакласні виховні заходи)
 32. Педагогічна практика ( Практика в літніх оздоровчих таборах)
 33. Практика в літніх оздоровчих таборах
 34. Педагогічна практика (пробні уроки)
 35. Педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми
 36. Педагогічна практика
 37. Практика педагогічна (психолого-педагогічна)
 38. Практикум з педагогіки
 39. Вибрані питання методики навчання в галузі «Математика»
 40. Вибрані питання методики навчання освітньої галузі «Математика»
 41. Вибрані питання методики української мови
 42. Вибрані питання методики навчання української мови
 43. Теорія та методика виховання
 44. Теорія та методика виховної роботи
 45. Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
 46. Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями з практикумом
 47. Трудове навчання з практикумом
 48. Фізична культура з методикою навчання
 49. Викладацька практика
 50. Семінар зі спеціальності: Науки про освіту

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

Прізвище, імя, по-батькові  Ступінь/звання/посада
Товканець Ганна Василівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
Брижак Надія Юріївна кандидат педагогічних наук, доцент
Горват Маріанна Василівна кандидат педагогічних наук, доцент
Кузьма–Качур Марія Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент
Лалак Наталія Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент
Лавренова Марія Василівна кандидат педагогічних наук, доцент
Мочан Тетяна Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент
Молнар Тетяна Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент
Фенчак Любов Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент
Хома Ольга Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент
Ліба Оксана Миколаївна кандидат педагогічних наук,старший викладач
Василинка Марія Іванівна старший викладач
Майборода Ірина Емільянівна старший викладач
Човрій Софія Юліївна старший викладач